Lưu Trữ Website - Web Hosting

Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như WWW, FTP (để bạn tải file về) hay media streaming (để bạn xem phim), Mail (gửi nhận thư)...