Công nghệ Thông tin

Ở VN, khái niệm về công nghệ thông tin khá rộng, chủ yếu tập trung vào các mảng như lập trình (web, phần mềm, game, …), hệ thống mạng, an ninh mạng, đồ họa… Cũng có thể chia CNTT thành các chuyên ngành chính là Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính truyền thông và Kỹ thuật phần mềm.