Thiết kế

Có nhiều lĩnh vực thiết kế như: thiết kế UX/UI, thiết kế sản phẩm, thiết kế đồ họa, thiết kế tương tác, cấu trúc thông tin trong UX Design,etc… Hãy bắt đầu bằng việc tìm ra chuyên môn nào bạn hứng thú nhiều hơn.