NGOẠI NGỮ

Ngoại ngữ, được hiểu là tiếng nước ngoài. Ở Việt Nam, không có khái niệm ngôn ngữ thứ hai như ở những nước phương Tây. Một số ngoại ngữ phổ biến ở Việt Nam là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Đức.